С тази парола ще имате достъп до регистрационната Ви форма за правене на корекции при смяна на обстоятелства.
Посочете юридическото име на фирмата.
Ако сте отбелязали "Друго", моля, в най-долното каре "Допълнителна информация" опишете какъв е видът на търговския Ви обект.
Напишете броя каси в търговския обект.
С изпращане на формата Вие декларирате, че посочените данни отговарят на истината и сте съгласни да ги използваме за промотирането Ви пред рекламодатели.