Жива реклама

 

Жива реклама за вашия бизнес

За още по-атрактивно, провокативно и въздействащо рекламно послание можете да се възползвате от така наречената "жива реклама", която подготвяме специално за вашите нужди. В нея участват хора с артистични таланти -  професионални или любителски, с високи комуникативни способности, които ще бъдат вашите рекламоносители на определено място и време. Режисурата на рекламния хепанинг, който те изнасят е съобразена с вашите изисквания и рекламни послания и законовите рамки за провеждане на рекламни събития на обществени места.

Какво може да представлява живата реклама. Спектърът от възможности е голям. Ето някои от тях:

01 Раздаване на брошури на определени места и период от време, с или без специално облекло. Специалното облекло привлича повече вниманието на публиката и я подтиква да се отнесе с нараснало любопитство и внимание кам подадените им брошури, особено ако подаването на брошурата е съпроводено с подходящо, кратко и атрактивно словесно послание.

02 Носене на специално облекло от РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ на местата, където обикновенно бребивава. Ако обкръжаващите го хора представляват ваша целева група, то съответното лице от нашия каталог е подходящо за ваш РЕКЛАМОНОСИТЕЛ. Видът на специалното облекло е дреха, която обикновенно се носи от РЕКЛАМОДАТЕЛЯ, но се отличава с това, че върху нея е отпечатана ваша реклама, която ще се вижда от обкръжаващите го хора.

03 Изнасяне на рекламни събития, представящи вашите продукти и услуги на определени места и период от време по изготвени сценарий, режисура, костюми. Времето и мястото на рекламното събитие са съобразени с вашата целева група.

04 Други рекламни мероприятия, незабранени от закона.

КАТАЛОГ с лица за РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ. Разполагаме с каталог с лица, регистрирали се в него с желанието си да бъдат РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ. От базата ни данни вие избирате вашите ракламоносители по възраст, пол, цвят на коса и очи, категория /професионални или непрофесионални актьори/, обичайно място на пребиваване/работно място, учебно място и др./ и други показатели. 

ВРЕМЕТРАЕНЕ на вашата жива реклама. Времето за наемане на лица зависи от видът на живата реклама и повтаряемостта й. Няма никакви ограничения за минимални или максимални срокове.

КОНТРОЛ върху осъществяването на вашата жива реклама. Контролът се осъществява по два начина - самоконтрол от страна на РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ и котрол от наша страна. Самоконтролът задължава РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ да ни уведомява незабавно при настъпване на какъвто и да е проблем във връзка с изпълнение на договореностите по разпространението на рекламата - повреда на рекламните материали или специалните облекла, заболяване и невъзможност за провеждане на рекламата и др. Контролът се осъществява от наш екип, който следи за правилното и коректно протичане на вашата жива реклама. Регулярно се правят непредизвестени проверки на наетите лица дали изпълняват договореностите. Проверките включват: присъствие на посоченото място и в определеното време, спазване на рекламното време и специално облекло, състоянието на рекламата ви. При констатирани нередности и проблеми, те се отстраняват своевременно и със санкции и условия, подробно описани в договорите за жива реклама, сключени между "Студио S" и вас и "Студио S" и РЕКЛАМОНОСИТЕЛИТЕ.

ЦЕНИ за жива реклама. Цените зависят от: продължителността и вида на живата реклама и от броя и категорията на наетите лица. Изготвянето на специалните облекла се заплаща допълнително.

За допълнителна информация, заявка за оферта за ваша жива рекламна кампания и други въпроси, моля, свържете се с нас от контакти.